This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Generellt sett gäller det att man skriver referenser på olika sätt, beroende på vilken typ av källa man använder. Referensen kan till exempel bestå av tryckt material som blogginlägg, konferenstryck, bok eller artikel i en tidskrift. Den kan även vara en muntlig källa, eller bestå av videoinspelningar, radioprogram etcetera.

Det är viktigt att redan från början hålla reda på varifrån information hämtas, oavsett vilken typ av referens det gäller. Det kommer att spara tid och möda i slutet av ditt uppsatsarbete då du ska skriva en referenslista. Hur denna ska se ut beror på vilket referenssystem du och din lärare kommit överens om. Viktigt att tänka på är att vara konsekvent i sitt tillvägagångssätt.

Att tänka på när man refererar

När man refererar sammanfattar man eller anger med egna ord vad någon annan har skrivit vilket förutsätter att man först har tillägnat sig och förstått originaltexten. Att man refererar kan vara för att man vill:

  • undvika plagiat

  • fördjupa förståelsen för originalkällan

  • öva sin förmåga att formulera sig.

Vid refererandet är det viktigt att man skiljer på sina egna tankegångar och författarens. Det kan ske genom så kallade referatmarkörer, som ”Enligt X (årtal)…” och ”X (årtal) menar…”.

Slutligen är det viktigt att man anger källan genom texthänvisning i anslutning till referatet samt genom fullständig referens i referenslistan.

Andra referenssystem

Här nedan följer en lista på olika referenssystem som passar att använda sig av inom olika ämnesområden (för systemen APA och Harvard se flikar i denna guide). Kontrollera med din lärare vilket som rekommenderas inom ditt ämne!

AMA systemet - American Medical Association
Används främst inom ämnet medicin.

Chicago
Används inom humanistiska ämnen.

CSE – Council of Science Editors
Används inom biologi.

MLA -  Modern Language Association

Används inom språk och litteraturvetenskap.

Vancouver
Används inom biomedicin och medicin. Även här är användbar länk.

Att tänka på när man citerar

Att citera är att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt. Att man väljer att citera i stället för att referera kan bero på att man:

  • hänvisar till en formulering som är anslående eller nyskapande

  • riskerar att förändra betydelsen vid omskrivning

  • presenterar ett påstående som man ifrågasätter och vill diskutera

Vid citat är det viktigt att källan anges i direkt anslutning till citatet och med fullständig referens i referenslistan samt sidangivelse. Det finns två olika sätt att citera:

  • Löpande citat görs om citatet består av några få ord eller meningar. Citatet markeras då med citattecken och inbäddas i textmassan.

  • Blockcitat görs om citatet innehåller flera meningar. Det utformas som ett från övrig text fristående stycke, och har indrag i vänster- och eventuellt högerkant, mindre teckenstorlek och radavstånd än övrig text.

Tips

I Libris kan du skapa referenser på böcker. Sök upp dem och klicka på knappen "Skapa referens", välj sedan det referenshanteringssystem du använder.

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.