This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Att referera

Mall

Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Bokens titel. Förlagsort: Förlag.

  • En bok kan vara utgiven flera gånger med samma titel. Har det skett förändringar i verket kallar man det ny upplaga. Finns upplageuppgift ska den vara med i referensen, den sätts då efter bokens titel  Däremot anges inte nytryckningar.
  • Om boken tillhör en serie skall serieuppgift skrivas inom parentes sist i referensen. 

Texthänvisning

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen.

Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat.

En författare

(Liljedahl, 2001, s. 20)

Två till tre författare
(Moore, McCabe & Craig, 2012)

Fler än tre författare
(Eriksson m.fl., 2011)
(Winch et. al., 2011, s. 126)

I referenslistan ska alla bokens författare finnas med i referensen, men i texthänvisningen använder du dig av m.fl. om det är fler än tre författare.

Refererar du till ett kapitel i en bok ska din referens gå till kapitelförfattaren, se Kaptitel/del i bok.

En redaktör
(Langford red., 2000)

Flera redaktörer
(Hjerm & Peterson reds., 2007)

Författare och redaktör saknas
(Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. 2001)

Organisation, myndighet etc. som författare
(Svenska språknämnden, 2005)

I referenslista

En författare
Liljedahl, O. (2001). Vinnande konkurrensstrategier: grunder och tillämpningar. Malmö: Liber ekonomi.

Två eller fler författare
Moore, D.S., McCabe, G.P. & Craig, B.A. (2012). Introduction to the practice of statistics. 7th ed. New York: W. H. Freeman.

En redaktör
Langford, D. (red.) (2000). Internet ethics. Basinstroke: Macmillan.

Flera redaktörer
Hjerm, M. & Peterson A.  (red.) (2007). Etnicitet: perspektiv på samhället. Malmö: Gleerups utbildning.

Författare och redaktör saknas
Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. (2001). 9. uppl. Stockholm: Transportgruppen.

Organisation, myndighet etc. som författare
Svenska språknämnden (2005). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11. Stockholm: Skolverket.

Olika upplagor
Egidius, H. (2002). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. 7. rev. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kotler, P. & Keller, K.L. (2009). Marketing management. 13. ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.

Bok i serie
Hedin, C. (2000). Värdegrunden i IT-samhället: etik och pedagogik i mötet med informationsteknologin. Stockholm: HLS. (Häften för didaktiska studier, 72/73)

Lavoie, D. & Camlee-Wright, E. (2000). Culture and enterprise : the development, representation and morality of business. London: Routledge. (Routledge studies in the modern world economy, 26)

 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.