This page contains enriched content visible when JavaScript is enabled or by clicking here.

Psykologi, pedagogik och Socialpedagogik

Tänk på att i manualer finns oftast frågeformulär tillsammans med kodnyckeln och att kodnyckeln måste tas bort innan frågeformulären delas ut, men sådant diskuteras självfallet med handledaren.

Enkäter för forskning och uppsatsarbeten

Informationen på denna sida riktar sig till handledare och anställda vid Högskolan Väst.
 
Nedan finns korta beskrivningar av några tester. Genom att maila kontaktpersonen för respektive test kan du som student eller forskare vid Högskolan Väst få tillgång till testet i svensk översättning. Du kan även få referenser till artiklar i vilka testet är validerat, samt annan relevant information om testet. 
 
Tänk på att i manualer finns oftast frågeformulär tillsammans med kodnyckeln och att kodnyckeln måste tas bort innan frågeformulären delas ut, men sådant diskuteras självfallet med handledaren.

Arbets- och organisationspsykologiska test

Test: Arbete-privatliv och privatliv-arbete konflikter
 
Testet mäter i vilken grad respondenten upplever svårigheter att hinna med att göra allt som krävs i både arbets- och privatlivet. Testet är en moderniserad version av Netemeyers “Work-Family and Family-Work Scales”.

Testet består av 10 påståenden.
 
Kontakta Gunne Grankvist för mer information.
 
 
 
Test: Mått på arbetsbelastning 
(Quantitative Workload Inventory, QWI)
 
Testet mäter hur hög arbetsbelastning respondenten upplever sig har på sitt arbete. Låga värden motsvarar att uppleva en relativt låg arbetsbelastning.

Testet består av 5 frågor.
 
Kontakta Gunne Grankvist för mer information.
 
 
Test: Personkonflikter på arbetet
(Interpersonal Conflict At Work Scale, ICAWS)
 
Testet mäter hur ofta respondenten är involverad i personkonflikter på arbetet. Låga värden motsvarar att sådana konfliktsituationer förekommer sällan eller aldrig.

Testet består av 4 påståenden.
 
Kontakta Gunne Grankvist för mer information.

Empati

Test: Davis test av mellanmänsklig empati

(Davis Interpersonal Reactivity Index (IRI))
 
Testet mäter i vilken grad respondenten försöker förstå, och ha empati, med andra människors känsloliv. Testet är baserat på självskattningar och omfattar dimensionerna; ”perspectiv taking” (PT), ”empathic concern” (EC), ”personal distress” (PD) och ”fantasy scale” (FS). 
 
Testet består av 28 påståenden.
 
Kontakta Anna Dåderman för mer information.

Filosofi och närliggande områden

Test: Finns det goda och onda krafter?
(Moral Vitalism Scale)

Testet mäter i vilken grad respondenten tror att det faktiskt finns goda och onda krafter, som kan påverka oss människor, i världen. Låga värden motsvarat att respondenten i låg eller ingen grad tror att sådana goda och onda krafter faktiskt existerar.

Testet består av 5 påståenden.

Kontakta Gunne Grankvist för mer information.

Kognitiv förmåga

Test: Cog30
(Cognitive 30)

Testet mäter allmän intelligens, i form av verbal, numerisk, logisk, och spatial förmåga.

Testet består av 30 frågor, som ska besvaras på mindre än 30 minuter.

Kontakta Petri Kajonius för mer information.

Optimism

Test: Svensk version av Life Orientation Test – Revised (LOT-R)

Testet mäter inställning till livet i allmänhet. Höga värden motsvarar att respondenten har en mera optimistisk syn, och större förväntningar, på livet.

Testet består av 6 påståenden.

Kontakta Gunne Grankvist för mer information.

Personlighetstest

Test: Big Five test (120).
(IPIP-NEO-120, från International Personality Item Pool)
 
Testet mäter individuella variationer i de fem personlighetsdrag i den välkända Big Five modellen. Testdata ger även ett mått på individuella olikheter i underdimensioner, eller facetter, hos de fem generella personlighetsdragen.

Testet består av 120 påståenden.
 
Kontakta Anna Dåderman för mer information.
 
 
Test: Mini-IPIP6 
(Testet är en kortversion av frågor från International Personality Item Pool)  
 
Testet mäter sex grundläggande personlighetsdrag; extrovert, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism, öppenhet för nya erfarenheter och ärlighet/ödmjukhet. De fem förstnämnda ingår i den välkända Big Five modellen och den sjätte är en ytterligare personlighetsdimension som identifierades år 2007.

Testet består av 24 påståenden.
 
Kontakta Anna Dåderman för mer information.
 
 
Test: Short Dark Triad
 
Testet mäter i vilken grad en individ har de så kallade ”mörka” personlighetsdragen subklinisk psykopati, subklinisk narcissism och machiavellism.

Testet består av 27 påståenden.
 
Kontakta Anna Dåderman för mer information.

Självkänsla

Test: Prestationsbaserad självkänsla
(Performance Based Self-esteem scale (PBSE))
 
Testet mäter i vilken mån respondenten upplever att dennes självkänsla är beroende av förmågan att prestera. Höga värden motsvarar att respondenten i hög grad upplever att denne måste vara högpresterande för att upprätthålla en god självkänsla.
 
Testet består av 4 påståenden.
 
Kontakta Anna Dåderman för mer information.

Social önskvärdhet

Test: Kortversion av BIDR testet

(Short version by Bobbio and Manganelli of the Balanced Inventory of Desirable Responding, BIDR 24, by Paulhus)

Testet mäter två typer av tendens till att ange socialt önskvärda svar. Den ena tendensen handlar om självbedrägeri (Self Deceptive Enhancement (SDE)), vilket är att omedvetet ge en överdrivet positiv bild av den egna personen. Den andra tendensen handlar om skönmålning (Impression Management (IM)), vilket är att mer eller mindre medvetet ge överdrivet positiva beskrivningar av den egna personen.

Testet består av 16 påståenden.

Kontakta Gunne Grankvist eller Anna Dåderman för mer information.

Stress

Test: Mått på upplevd stress
(Perceived Stress Scale. PSS – 10)
 
Testet mäter med hjälp av självskattningar i vilken mån respondenten känt sig stressad under den senaste månaden. Testfrågorna är av allmän karaktär och testet är därför inte knutet till speciella situationer eller händelser.
 
Testet består av 10 frågor.
 
Kontakta Anna Dåderman för mer information.

 

Att hitta enkäter i databaser

Enkäter som andra använt kan sökas i databaser som t.ex. PsychInfo, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts och på internet.

Sökord kan vara t ex questionnaires (motsv. frågeformulär) eller surveys i kombination med lämpligt ämnesord (t.ex. personality eller "coping behavior").

Exempel PsychInfo:

Kombinera dina sökord med Questionnaires i [subject heading]. (Subject headings, SU, är ett pålagt ämnesord (i det här fallet Questionnaires), som gör artiklarna sökbara och betyder att det handlar mycket om det).

Tips: Sök fram questionnaires i Thesaurus  ( i t ex PsychInfo) och klicka på de olika alternativen för att hitta fler sökord! (t.ex. "experimental methods" eller "test construction")

Exempel Googlesökning:

På engelska: “Research questionnaire” “psychosocial factors‎”   

På svenska: Frågeformulär   "psykosociala faktorer"

 

Fler ord att kunna söka fram enkätstudier:

 • Surveys (enkätstudier)

 • "Personality Measures"

 • "Mental Health and Illness Assessment​"

 • "Addiction Measures"

 • "Treatment Process and Outcome Measures"

 • "Implicit Measures"  ​

 

Enkäter/Measurement 

MIDSS  This site is designed to be a repository for instruments that are used to collect data from across the social sciences. 

 • Pollpool 

 • Easyquest ​

 • Google Forms

 • SurveyMonkey

 • Survio

 • Vissa ”färdiga” enkäter kan beställas

SCB har också publicerat en skrift ang. frågor och svar om frågekonstruktion ang. frågeformulär och enkäter.

Tillgång till fler datamaterial

 
Söker du datamaterial att studera och analysera för uppsatser eller examensarbeten? Surveyundersökningarna ESS, ISSP och SHARE är fria att ladda hem och möjliggör kvantitativa analyser av ett stort antal samhällsvetenskapliga frågeställningar.
 
Läs mer på CORS hemsida. http://www.cors.se/student/
 
SND (Svenska Nationell Datatjänst) http://snd.gu.se/.
Här kan du få tillgång till digitaliserat forskningsmaterial efter du har anmält dig via http://snd.gu.se/sv/catalogue/order-data. OBS: innan du beställer hem data, läs beskrivningen om det är material du kan använda.
 

Kontakta biblioteket

Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se
Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin.

Contact the Library

Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se
Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester.